Kun to timar fra sørlandskysten

JAKTERRENG I BROKKE

- terrenga våre er flotte og varierte - her finn du alltid noko som passar dine ynskje.

Brokke og Berg Fellesbeite

Jaktterreng: Brokke og Berg Fellesbeite

Areal (ca): 20 000 mål

Artar: Rype, hare, rev, mår, kråke, skjor, ravn og nøtteskrike (etter jakttidene).

Kart: BROKKE-FELLESBEITE

Bruk Valle Kommune sitt kart for å sjå stadnamn og muligheit for zoom.

Omtale av lokalitet: Jaktterrenget ligg i området vest for Everdalen i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane – nord for Brokke Suleskardvegen, sørvest i Valle kommune. Terrenget er samanhengande. Jaktfeltet er topografisk variert, myrlendt, noko buskvegetasjon – ellers typisk høgfjellsterreng. Høgdedraget er frå ca 900 moh og opp mot 1200 moh. Dei mest aktuelle viltartane me finn i terrenget er rype (fjellrype og lirype) og hare (samt rovvilt).

Tilkomst: Fra Brokke Suleskardvegen – inn Everdalen der terrenget startar i aust.

Bompengeavgift: Ja

Reglar og krav: Betalt jegeravgift. Medbrakt jaktkort. Pliktig levering av fangstrapport etter endt jakt. Hald hundar i band over andre eigedomar på veg til jaktterreng.

Avgrensingar:  Jaktkortet er berre gyldig for kortinnehavar. Bag-limit: 2 ryper pr. jeger pr. dag.

Vis omsyn til beitedyr og anna vilt. Hundeeigar er ansvarleg for eventuelle skadar som hunden måtte påføre. Eigar må ha gyldig bevis for at hunden er sauerein.

 

 

Brokke Jaktfelt

Jaktterreng: Brokke Jaktfelt

Areal (ca): 10 000 mål

Arter: Rype, orrfugl, rev, mår, kråke, skjor, ravn og nøtteskrike (etter jakttidene).

Kart: BROKKE_JAKTFELT

Bruk Valle Kommune sitt kart for å sjå stadnamn og muligheit for zoom.

Omtale av lokalitet: Jaktterrenget ligg i området ved Brokke-Suleskardvegen, frå Løefjell i aust og inn mot Evardalen. Arealet er delvis stykka opp i mindre teigar. Det er hytter i fleire av områda. Netto jaktbart areal er difor noko mindre enn oppgjeve (10 000 daa) av omsyn til sikker og praktisk jakt. Jaktfeltet har variert topografi og vegetasjon. Høgdedraget er fra ca 650 moh og opp mot 950 moh. Aktuelle viltartar ein finn i terrenget er rype, orrfugl, hare og rev.

Tilkomst: Fra Brokke Suleskardvegen. Parkering på Jarnsverk parkeringsplass. Parkeringsavgift natt/døgn. Dagparkering er gratis.

Bompengeavgift: Heieveg til Evardalen.

Reglar og krav: Betalt jegeravgift. Medbrakt jaktkort. Pliktig levering av fangstrapport etter endt jakt. Hald hundar i band over andre eigedomar på veg til jaktterreng.

Avgrensingar: Jaktkortet er berre gyldig for kortinnehavar. Bag-limit: 2 fugler (rype / orrfugl) pr. jeger pr. dag. Me gjer merksam på at det ikkje er tillete å jakte storfugl (tiur og røy).

Vis omsyn til beitedyr og anna vilt. Hundeeigar er ansvarleg for eventuelle skadar som hunden måtte påføre. Eigar må ha gyldig bevis for at hunden er sauerein.

 

Brokke Aktivitet AS
Tor Brokke
E-post: tor@brokke.com
Telefon: 98632477