Valle Folkebibliotek får eit flott nytt bygg midt i Valle Sentrum!

Nytt bibliotek i Valle

Det nye bygget i Valle Sentrum skal stå ferdig hausten 2018, og her kjem det store nye lokaler til Valle folkebibilotek, samt kyrkjestove, kyrkjekontor og fleirbrukssal!

Valle kommunestyre vedtok i desember 2016 at folkebiblioteket i Valle skal vere samla på ein stad. Dette betyr at frå og med hausten 2018 samlast all aktivitet i det nye biblioteket.
For at alt skal kunne pakkast og flyttast på best mogleg måte, stenger vi Hylestad filial 1.mai. Hovudbiblioteket blir stengd frå 1. juni og fram til det nye biblioteket opnar.

Set av datoen laurdag 15.september!

Då finn offisiell opning av det nye biblioteket og kyrkjestove stad!
Kommunen inviterer alle til opninga, som dei vil gjere til ein bygdefest som varer heile dagen. For å verkeleg ta bygget i bruk, oppmodar dei lag og organisasjonar til å leggje aktivitetar, møte og arrangement til biblioteket utover hausten. Dei har som mål at alle innbyggjarar skal ha vore innom det nye biblioteket før jol – og håpar alle vil hjelpe til med å nå målet!

   
Foto: Svensson Sivilarkitekter AS

Namnekonkurranse:

Kva skal bygget heite?

Levekårutvalet vedtok 18.04. å lyse ut namnekonkurranse for bygget som skal huse Valle bibliotek, kyrkjestove, kyrkjekontor og fleirbrukssal og vere ein møteplass for alle. Hovudprinsippa er som følgjer:

  • Namnet skal kunne famne om alle funksjonane bygget inneheld.
  • Ordinære rettskrivingsreglar skal følgjast.
  • Namnet må vere lett å oppfatte, i dagleg tale og til dømes på telefon.
  • Ein bør unngå namn som kan forvekslast med andre stadnamn i kommunen.

Det er oppretta ein komité som skal vurdere forslaga som kjem inn, og levekårutvalet gjer endeleg vedtak i sitt møte i juni.
Vi oppmodar alle våre innbyggjarar og hyttebebuarar om å sende inn forslag, gjerne grunngjeve, til post@valle.kommune.no. Frist: 17.mai.

  

Byggemodellen står i Velkomssenteret til Valle Kommune