Kun to timar fra sørlandskysten

I Brokke jobbar me heile tida for å utvikle løypenettet både med kvalitet og kvantitet!

Vil du bidra til langrennsløyper

Langrennsløypane i Brokke held ein høg standard og ca. 50 kilometer vert preparert opp kvar fredag-sundag og i feriar. Kvar sommar vert løypane vedlikehaldne slik at vinterens langrennsturar vert så fine som mogleg. For at den gode kvaliteten skal oppretthaldast krevjast gode maskinar og godt mannskap. Dette arbeidet kostar mykje, og me håpar at flest mogleg vil være med å sikre ein god kvalitet gjennom heile vinteren. Dette er til glede for både små og store!

Du kan nå Vippse ditt bidrag til oss på #97675 – Brokke AS

Der får du tre val (eller du velge beløp):

  • Mini Brukar – 200kr
  • Moderat brukar – 500kr
  • Stor Brukar – 1000kr

Me håpar at du vil bidra til endå betra løyper!

Me vil og gje deg litt informasjon om kven som i dag finansierer løypenettet. Me brukar ca. 600 000kr i sesongen på preparering avhengig av snø, då er ikke nye løyper eller vedlikehald av løyper medrekna. Av hyttene i Brokke (Kvisletoppen, Kvisletoppen Aust, Brokke Panorama, Løefjell, Løefjell Vest, Furestøyl, Furestøyl Aust og Sitåsen) vert det innbetalt ca. 375 000kr,  det er 1000kr per hytte. Valle kommune gjev og eit tilskot på 150 000kr.

Av frivillig løypeavgift frå andre hyttefelt og frå lokale har det dei to siste åra kome inn 10 000kr… Me håpar å auke denne kraftig i år, for me er sikre på at betalingsvilja er der, dykk har bare ikkje visst om det!

Tusen takk for ditt bidrag og god tur i endå betre løyper!